Man kan ikke vide, hvad vej man skal gå, hvis man ikke ved hvad vej, man vender.

Kinesisk ordsprog

Etiske regler for en coach, psykoterapeut og mentor

Baseret på erfaringerne siden grundlæggelsen i 1990, har Coach & Psykoterapeut Skolen udviklet et sæt regler, som tydeliggør de etiske aspekter ved funktionen som coach, mentor og psykoterapeut, og som alle studerende og færdiguddannede er forpligtede til at følge:

§1. En coach/psykoterapeut/mentor (herefter benævnt CPM) skal støtte en klients/fokuspersons mål og eget ønske om udvikling og psykisk sundhed, og respekten for klienten går forud for egne interesser.

 

§2. En CPM har tavshedspligt om alle forhold vedrørende klienten/fokuspersonen (herefter benævnt fokuspersonen), herunder, om der foreligger et klientforhold. Arbejder en CPM for en virksomhed, skal evt. undtagelser for reglen godkendes af fokuspersonen.

 

§3. En CPM kan ikke indhente eller udlevere oplysninger om en fokusperson uden dennes samtykke. Arbejder en CPM for en virksomhed, skal evt. undtagelser for reglen godkendes af fokuspersonen.

 

§4. Al journalføring, bånd-, videooptagelse m.v. må kun ske med fokuspersonens samtykke og fulde aktindsigt, og skal opbevares så tavshedspligten sikres. Arbejder en CPM for en virksomhed, skal evt. undtagelser for reglen godkendes skriftligt af fokuspersonen.

 

§5. En CPM skal ligeledes sikre tavshedspligt om fokuspersonen, i grupper som under supervision.

 

§6. En CPM er ikke undergivet tavshedspligt, hvis det kan være til skade eller til fare for parterne/andre.

 

§7. En CPM må ikke udnytte sin funktion, hverken til fordel for sig selv, eller, på måder der kan være til skade for fokuspersonen.

 

§8. En CPM må ikke have en intim privat relation til en fokusperson. Ligeledes bør forretningsmæssig omgang undgås, så et neutralt professionelt udviklingsarbejde kan bevares intakt. Det gælder tillige hvis CPM og fokusperson er ansat i samme virksomhed, og der skal foreligge skriftlige retningslinier for hvilket feedback en CPM evt. må give virksomheden, som fokuspersonen skal acceptere og underskrive før en proces startes.

 

§9. En CPM har ansvar for, at en igangværende proces altid afsluttes på en faglig forsvarlig måde. Evt. ved henvisning til anden relevant form for proces eller en anden CPM.

 

§10. En CPM skal henvise fokuspersonen til anden side, hvis en relevant professionel kontaktform ophører, eller en CPM ikke længere er kompetent til at arbejde med de mål, problemer, udviklingsområder eller opgaver fokuspersonen har som sit ønske.

 

§11. En CPM arbejder alene med psykisk sundhed på områder indenfor personlig udvikling, der giver raske mennesker en øget livskvalitet. Et kriterium er, at fokuspersonen besidder fuld realitetsopfattelse.

Uddannelsen på Skolen giver ingen kompetence indenfor psykiske sygdomme på institutioner og hospitaler, eller på andre områder hvor der kan henvises gennem egen læge til enten en offentligt betalt psykiater, eller til de definerede områder hvor der gives tilskud til en psykolog.

Der må ikke under nogen forhold rådgives om medicin, ej heller anbefales eller sælges naturmedicin.

Metoder som astrologi, håndlæsning, clairvoyance, healing m.v. anses for ikke-videnskabelige og uanvendelige.

En CPM arbejder ikke med/tager ikke stilling til religion og andre holdninger, der er baseret på tro.

Udførsel af sådanne opgaver vil være at betragte som uetiske, og Skolen kan offentligt tage afstand fra den pågældende CPM, såfremt tilfælde måtte finde sted.

 

§12. En CPM har et ansvar for at vedligeholde og udvikle sit eget faglige niveau ved at tage supervision, efteruddannelse og fortsætte med en relevant personlig udvikling.

 

§13. Får en CPM personlige problemer, skal denne i samråd med en uddannet supervisor vurdere egen faglig habilitet. En CPM med former for misbrug, herunder rygning, er etisk set ikke kvalificeret til at udføre praksisarbejde, da sundhedsskadelig adfærd står i skarp modsætning til psykisk sundhed.

 

§14. En CPM, der bliver opmærksom på forhold der er fagligt uforsvarlige, skal tilkendegive sin mening herom til de/n involverede. Dette kan også medføre deltagelse i den offentlige debat.

 

§15. En CPM skal have et regelret forhold til såvel myndigheder som kolleger, og har ansvar for at informere klienten om disse etiske regler, der enten skal udleveres eller være ophængt i praksis lokalet.